Sajak XV

KhianatKhitan anak desa
Khitan anak lembah
Khitan anak laut
Tetapi tak khitan anak camat

Khitan rambut hitam
Khitan wajah kusam
Khitan kulit legam
Tetapi tak khitan wanita malam

Khitan mengkhitan khianat
Khitan melebur khianat
Khitan menyalak khianat
Tetapi apakah khianat tahu dirinya telah dikhitan

Khianat memakankhitan
Khianat memakan hati khitan
Hati khitan dimakan khianat
Kenyang khianat hati lumat

Khianat melumat khitan
Khitan hancur remuk badan
Khianat kenyang,khitan hancur,hati lumat,badan remuk
Siapa salah?
Hati membusuk


Desember 2008

Comments